सूचना प्रष्ट्रितििा भएको िीब्र ष्ट्रिकाससँगैसािाजिक अन्िरष्ट्रिया, साििव तनक सेिा एिं सूचना प्रिाहिा आिूल पररििनव भएसँगैसूचना प्रष्ट्रितिको प्रयोगबाट सशु ासनको प्रत्याभिूी र पारदशी एिं प्रभािकारी साििव तनक व्यिस्थापनको अपक्षे ा गररएको छ। सूचना प्रष्ट्रितिको तनरन्िर
ष्ट्रिकास, बढ्दो प्रयोग एिं गतिजशलिासंगै सूचना प्रष्ट्रिति प्रणालीहरुिातथको अनातिकृि पहँचुको सिस्या ददनानदुदन बढ्दै गैरहेको छ। राज्य व्यिस्थाको सञ्चालन, ष्ट्रिकासको व्यिस्थापन, साििव तनक सेिा प्रिाह िथा िनिाका दैतनक ष्ट्रियाकलापहरु सूचना प्रष्ट्रितििा तनभरव हँदुै गईरहेको अिस्थािा सूचना प्रष्ट्रिति प्रणालीको सरुक्षा चनुौतिपूणव हँदुै गएको छ। राष्ट्रिय िथा अन्िरावष्ट्रियस्िरिा सूचना प्रष्ट्रिति प्रणालीिातथ भइरहेका साइिर आििणको प्रतिरक्षा गने ष्ट्रिषयलाई सतुनजिि गनवुअत्यािश्यक भएको छ। सूचना प्रष्ट्रिति प्रणालीिा साइिर आििणबाट हनु सक्ने क्षतिलाई रोक्न, न्यतुनकरण गनव र भष्ट्रिष्यिा हनु सक्ने यस्िा आकिणहरुबाट सरुजक्षि रहन साइिर सरुक्षा सम्बन्िी राष्ट्रिय नीति पष्ट्रहलो पटक िििवुा गररएको छ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cyber Security Policy of Nepal 2078”

Your email address will not be published.

Login

Lost your password?

Create an account?

Cart

Your cart is currently empty.