‘वॉरन बफे’ हेनाव मी अनेकदा अनेक मा᭟यमांमधून ऐकलेलं आह.े वतᭅमानपᮢांमधून अनेकदा बफेचा
गौरव करणारे तसंच ᭜या᭒या गुंतवणुकᳱ᭒या कौश᭨याची महती सांगणारेलेख येत असतात. सीएनबीसी,
एनडीटी᭪ही ᮧॉᳰफट, सीएनएन अशा टी᭪ही चॅने᭨सवर बफे᭒या गुंतवणुकᳱिवषयी᭒या बात᭥या येत असतात.
अधूनमधून ᭭वत: बफेसु᳍ा मुलाखतᱭ᭒या मा᭟यमातून ᭜यात झळकत राहतो

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Warren Buffet”

Your email address will not be published.

Login

Lost your password?

Create an account?

Cart

Your cart is currently empty.