सूचना र सञ्चार ूिविधमा भएको तीो िवकासले गदार् आधिनकु िवƳ नै एक गाँउ (Global
Village)मा ǽपान्तरण भएको छ । हालका वषहǽमा र् िदगो िवकासका वहतर ृ लआय हािसल गनर्
अवलम्वन गिरएका रणनीितहǽको केन्िमा सूचना तथा सञ्चार ूिविध रहदै आएको छ ।
िवƳव्यापी ǽपमा सूचना तथा सञ्चार ूिविधको बढ्दो ूयोगले सामािजक अन्तरकृया (Social
Interaction) तथा सावजिनक र् सेवा तथा सूचना ूवाहमा आधारभतू पिरवतनर् आएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार ूिविधको ूयोग माफर्त ूाƯ हनुे अन्य लाभका अितिरक्त, यो ूिविधको
ूयोगबाट सशासनको ु ूत्याभतू गनका र्ु साथै बिढ पारदशीर् एवं ूभावकारी सावजिनक र्
व्यवःथापनको लािग यथेषट् पूवार्धार िनमार्ण गनर् सहज हनुेअपेक्षा गिरएको छ । साथै¸ सूचना
ूिविध र सूचना ूिविधमा आधािरत िविभǏ सेवाहǽ (Information Technology –
Information Technology Enabled Services/Business Process Outsourcing) लगायत
अन्य उƭोग एवं सेवाजन्य व्यवसायको विƨƮारा ृ वहƣर ृ रािƶय लक्षहǾ हािसल गनमा र् समेत यो
ूिविध सहायक हनुेदेिखएको छ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ICT Policy, 2072”

Your email address will not be published.

Login

Lost your password?

Create an account?

Cart

Your cart is currently empty.